Klein bedrijf heeft nauwelijks zicht op veiligheidsrisico’s personeel (17-04-2018)

19 apr

Klein bedrijf heeft nauwelijks zicht op veiligheidsrisico’s personeel (17-04-2018)

Slecht 27% van de bedrijven heeft belangrijke risico’s omtrent de arbeidsveiligheid geïnventariseerd. Dit blijkt uit de Staat van de arbeidsveiligheid, vandaag gepubliceerd door de Inspectie SZW. De dienst pleit ervoor dat het onderwerp hoger op de agenda komt van werkgevers en werknemers.

Vooral kleine bedrijven hebben vaak niet of onvolledig de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ingevuld. Tegelijkertijd is het aantal ernstige ongevallen bij kleinere bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger van bij de middelgrote en grote bedrijven. Het zijn met name de grote bedrijven, waar 60% van de werknemers werkt, die de risico’s wel in beeld hebben.

50 tot 70 doden per jaar
Uit de Staat van de arbeidsveiligheid blijkt dat er jaarlijks overlijden tussen 50 en 70 werknemers overlijden als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 steeg het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7% naar ruim 2.500.

Meest arbeidsongevallen bij 55-plussers
Het aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten neemt nog steeds toe. Eén van de vijf geregistreerde slachtoffers is uitzendkracht. Ook jonge werknemers zijn vaker slachtoffer. Relatief de meeste arbeidsongevallen, ook die met dodelijke afloop, doen zich voor bij de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder.

Beroepszieken pas laat manifest
In 2016 overleden meer dan 4.100 werknemers als gevolg van een beroepsziekte. Bijna 80 procent van die slachtoffers was al gepensioneerd. Veel beroepsziektes komen namelijk pas na lange tijd aan het licht.

 
Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd

Rug- en gewrichtsklachten
De sectoren zorg, industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle (nieuwe) beroepsziekten. De meeste beroepsziekten hebben betrekking op rug- en gewrichtsklachten en psychische aandoeningen. Bij beroepsziekten met dodelijke afloop gaat het vooral om kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Vaak zijn deze het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, lasrook en kwartsstof.

Risico’s gevaarlijke stoffen
Een kleine 60.000 werknemers werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, zonder dat het bedrijf deze risico’s adequaat beheerst. Voor blootstelling aan asbest gaat het nog eens om 47.000 werknemers.

Verplichte registratie
Slechts 15%van alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, beschikt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen. Daarnaast hebben vier van de vijf risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen.

Torenhoge rekening
De Inspectie SZW doet een beroep op werkgevers en werknemers om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten en daarnaar te handelen. “Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid”, stelt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW. “Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt.”

(bron AM signalen, 18-04-2018)